Indledning

Thank you for using Online Undersøgelse. Online Undersøgelse is a service provided by Switzerland-based company enuvo GmbH, later referred to as "Online Undersøgelse", "enuvo", "we", "our" and similar.

Disse brugsbetingelser ("brugsbetingelser”) indeholder de betingelser, hvorunder enuvo og dets samarbejdspartnere leverer deres servicer til dig, og beskriver hvordan man får adgang til og bruger disse servicer.

Vi henviser til kombinationen af disse brugsbetingelser og eventuelle relevante yderligere betingelser samlet som disse "betingelser.”

Hvis du benytter servicerne på vegne af en organisation, godkender du disse betingelser på vegne af den pågældende organisation, og du erklærer, at du har autoritet til at gøre således. "du” and "din/dit” henviser til den pågældende organisation.

Disse betingelser er klargjort og oprindeligt skrevet på engelsk. I det omfang at nogen oversat version strider mod med den engelske version, har den engelske version forrang, med undtagelse af hvor dette er forbudt ifølge gældende lov. The original Terms written in English can be found here: Terms of Use

Gebyrer og betalinger

Gebyrer for servicer

Du indvilliger i at betale enuvo alle gebyrer for hver service, som du køber eller bruger i overensstemmelse med de pris- og betalingsvilkår, som du får fremlagt for den pågældende service. Hvor det er muligt, bliver du opkrævet via den afregningsmetode, som du valgte på din kontoadministrationsside.

Skatter

Medmindre andet er angivet, er du ansvarlig for eventuelle skatter eller gebyrer, som er forbundet med salg af servicerne, herunder alle relaterede priser eller renter (under ét kaldet "Skatter”). Du betaler enuvo for servicerne uden en reduktion for skatter. Hvis enuvo har pligt til at indsamle eller betale skat, vil skatterne blive faktureret til dig.

Prisændringer

enuvo kan til hver en tid ændre de gebyrer, som opkræves for servicerne, forudsat at for servicer, som faktureres på abonnementsbasis, træder ændringen først i kraft i slutningen af abonnementets daværende faktureringsperiode. enuvo vil med rimelig forudgående skriftlig varsel underrette dig om enhver ændring i gebyrer for at give dig mulighed for at afbestille dit abonnement, før ændringen træder i kraft.

Ret til afmelding

Hvis du er forbruger, fra og med den dato dit abonnement trådte i kraft, har du 14 dage til at udøve din ret om framelding uden grund, under forudsætning af at du ikke har nydt godt af eller er begyndt at bruge servicerne før perioden på de 14 dage er omme. The customer must notify enuvo in writing (email, letter, etc.) within the specified period. It is up to the consumer to prove that their notification was sent and received within deadline.

You are considered to have benefited from or started to use the Services if, starting from the moment of your paid upgrade, at least one survey has collected at least one new answer (meaning that you have shared your survey and collected new answers) or if you have used your newly acquired privileges to process or export your collected responses.

Any external costs that enuvo had to bear during the initial payment (e.g. credit card fees) will be deducted from the refund amount. Additionally, the cost of reimbursement as well as a proportionate handling fee may be charged to the consumer.

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger

When using our Services, you may submit content such as your personal data, personal data of others, as well as many different types of content.

We understand that by using our Services, you are trusting us to treat your content appropriately. The protection and confidentiality of your data has always been very important to us. We have and will never sell your data to third parties.

Please review our full Privacy Policy to learn more about how we protect your data: Databeskyttelse

Fortrolighed

enuvo vil behandle dit indhold som fortrolige oplysninger, og vil kun anvende og fremlægge dem i overensstemmelse med nærværende betingelser (inklusive enuvos fortrolighedspolitikker).

However, enuvo kan fremlægge dit indhold, når det kræves i henhold til lovgivningen eller retsforhold, men kun efter at enuvo, hvis dette er tilladt ifølge lovgivning, bruger rimelige kommercielle anstrengelser på at informere dig og give dig mulighed for at udfordre fremlæggelseskravet.

Sikkerhed

enuvo vil opbevare og behandle dit indhold i overensstemmelse med industrisikkerhedsstandarder. enuvo har implementeret passende tekniske, organisatoriske og administrative systemer, politikker og procedurer, som er udviklet til at sikre dit indholds sikkerhed, integritet og fortrolighed og til at mindske risikoen for uautoriseret adgang til eller brug af dit indhold.

Ved rimelige intervaller afprøver og evaluerer enuvo effektiviteten af disse tekniske og organisationsmæssige foranstaltninger for at sikre sikkerheden i behandlingen.

Generelle Forordning om Databeskyttelse (GDPR)

Behandlingsinstruktion

Ved at anmode om servicerne og ved at acceptere disse betingelser og enuvos fortrolighedspolitik, forsyner du os med instruktioner om at behandle alle personlige data, som indsamles af dig gennem servicen på dine vegne.

Kundeforpligtelser

Du skal sørge for og hermed garantere og erklære, at du har ret til at overføre personlige data til enuvo, således at enuvo lovformeligt kan behandle og overføre de personlige data i overensstemmelse med disse betingelser. Du skal sørge for, at relevante datapersoner er blevet informeret om, og har givet deres samtykke til, sådan brug, behandling og overførsel som det kræves af alle relevante databeskyttelseslove og har eneansvaret for nøjagtigheden, kvaliteten og lovligheden af personlige data, som behandles af enuvo i forordningen i servicerne.

enuvo-forpligtelser

I situationer hvor enuvo behandler personlige data på dine vegne, vil det:

 1. kun gøre dette ved dine dokumenterede instruktioner og i overensstemmelse med gældende lov, inklusive med hensyn til overførsler af personlige data til et tredje land eller en international organisation, og parterne accepterer, at disse betingelser og enuvos fortrolighedspolitik udgør sådanne dokumenterede instruktioner;
 2. sørge for, at alt enuvo-personale, som er involveret i behandlingen af personlige data, har forpligtet sig til fortrolighed;
 3. hvor det er relevant for dig, og hvor det er teknisk muligt, stille oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at du kan påvise opfyldelse af dine forpligtelser i henhold til artikel 28 af GDPR'en, hvor sådanne oplysninger opbevares af enuvo og er ikke på anden vis tilgængelige for dig gennem din konto og brugerområder eller på enuvo-websites, under forudsætning af, at du giver enuvo mindst 14 dages' skriftlig varsel om en sådan informationsanmodning;
 4. omgående underrette dig om alle anmodninger, som modtages direkte fra en dataperson med hensyn til den datapersons personlige data, der er blev indsendt gennem servicerne;
 5. ved sletning fra din side, ikke bevare personlige data fra din konto andet end for at overholde gældende love og regulativer og som må på anden vis opbevares i rutinemæssige sikkerhedskopier, der oprettes til formål for katastrofegenoprettelse og virksomhedskontinuitet.

Underbehandlere

enuvo gør brug af betroede partnere for at fremme visse elementer af vores servicer ("underbehandlere”). Når du accepterer disse betingelser, giver du en generel bemyndigelse til enuvo til at engagere underbehandlere fremefter, underlagt overholdelse af de krav, som er forelagt her.

Ansvar

enuvo vil være ansvarlige for handlingerne og undladelserne af dets underbehandlere i det samme omfang, som enuvo ville være ansvarlige ved udførelsen af servicerne for hver af disse underbehandlere direkte under disse betingelser, undtagen som angivet på anden vis i disse betingelser, og enuvo sørger for, at alle underbehandlere på listen med underbehandlere er underlagt kontraktmæssige betingelser, som i alle væsentlige henseender på ingen måde er mindre byrdefuld end dem, som er indeholdt i disse betingelser.

Sikkerhedshændelser

Hvis enuvo bliver klar over nogen uautoriseret eller ulovlig adgang til, eller erhvervelse, modifikation, brug, offentliggørelse eller ødelæggelse af personlige data ("sikkerhedshændelse”), vil enuvo tage rimelige tiltag til at underrette dig uden unødig forsinkelse, men ligegyldigt hvad inden for 72 timer af at blive klar over sikkerhedshændelsen. enuvo vil også samarbejde i rimeligt omfang med dig med hensyn til enhver efterforskning i relation til en sikkerhedshændelse ved at forberede eventuelle nødvendige underrettelser, og oplyse enhver anden rimelig information, som du beder om, i relation til enhver sikkerhedshændelse, hvor sådanne oplysninger ikke allerede er tilgængelige for dig i din konto eller online gennem opdateringer, der leveres af enuvo.

Data Processing Addendum (DPA) according to Article 28 Section 3 GDPR

We offer our customers the opportunity to enter into an agreement with us for processing their personal data. This agreement complies with all requirements and regulations of the GDPR.

How to execute this DPA with us:

 1. Download this document: Data Processing Addendum
 2. Complete your details on pages 1 and 5 of the document.
 3. Have the document signed by your Data Protection Officer(s) on page 5.
 4. Send us the signed document as PDF to support@onlineundersoegelse.dk. Important: Please include your customer ID in the email so that we can clearly assign the agreement to you.

We will send you an acknowledgement of receipt, to confirm the conclusion of the agreement, as soon as possible after the completed and signed document has been received.

Dit indhold

Du bevarer ejerskab af dit indhold

Du bevarer ejerskab af din intellektuelle ejendomsret i dit indhold. enuvo gør ikke krav på noget ejerskab over noget af dit indhold. Disse betingelser tildeler os ikke nogen licenser eller rettigheder til dit indhold, bortset fra de begrænsede rettigheder, som vi skal bruge til at levere de servicer, og på anden måde beskrevet i nærværende betingelser.

Reference Customers

We may identify you (by name and logo) as a customer on our website and on other promotional materials.

Brugerindhold

Brugerindhold

Servicerne viser indhold, som er leveret af andre, og som ikke ejes af enuvo. Enheden, som gør sådan indhold tilgængelig, har eneansvar for indholdet. På tilsvarende vis er du ansvarlig for dit eget indhold, og du skal sikre dig, at du har alle nødvendige rettigheder og tilladelser til at anvende det pågældende indhold i forbindelse med servicerne. enuvo er ikke ansvarlig for nogen foranstaltninger du træffer angående dit indhold, herunder offentlig udveksling. Du bedes undgå at benytte indhold fra servicerne, medmindre du først har indhentet tilladelse fra dets ejer, eller du på anden vis har tilladelse ifølge lov.

Gennemsyn af indhold

Du anerkender, at med henblik på at sikre overholdelsen af retlige forpligtelser, kan det pålægges enuvo at gennemse visse indhold, som indsendes til servicerne for at fastlægge, om det er lovstridigt, eller om det tilsidesætter nærværende betingelser (som f.eks. når ulovligt indhold rapporteres til os). Vi må også ændre, forhindre adgang til, slette eller nægte at vise indhold, som vi mener, er brud på lovgivningen eller på nærværende betingelser. På anden måde er enuvo imidlertid ikke forpligtet til at overvåge eller gennemse noget indhold, som er indsendt til servicerne.

Kontoadministration

Pas godt på din adgangskode

Hvis enuvo har udstedt en konto til dig i forbindelse med din anvendelse af servicerne, er det dit ansvar at beskytte din adgangskode og alle andre legitimationsskrivelser, som benyttes til at få adgang til kontoen. Du bør omgående informere enuvo, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret adgang til din konto. Konti må ikke deles og må kun anvendes af én enkeltperson pr. konto.

Sørg for nøjagtige oplysninger

Fra tid til anden sender enuvo meddelelser til den e-mailadresse, som din konto er registreret med. Du skal sørge for, at din e-mailadresse og, hvor det er relevant, dine kontaktoplysninger og betalingsoplysninger, som er tilknyttet din konto, er gældende og nøjagtige. Konti styres af den enhed, hvis e-mailadresse er registreret under kontoen.

Husk at sikkerhedskopiere

Du er ansvarlig for at vedligeholde, beskytte og foretage sikkerhedskopieringer af dit indhold. I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende love, er enuvo ikke ansvarlig for eventuelle mislykkede forsøg på at opbevare dit indhold eller for tab eller beskadigelse af dit indhold.

Brugerkrav

Juridisk status

Hvis du er en enkeltperson, må du kun bruge servicerne, hvis du har beføjelse til at udarbejde en kontrakt med enuvo. Du kan ikke bruge servicerne, hvis du ikke har beføjelse til at udarbejde en kontrakt. Hvis du ikke er en enkeltperson, forsikrer du, at du er oprettet gyldigt og eksisterer i medfør af lovgivningen i oprettelsens jurisdiktion, at du har fuld beføjelse og autoritet til at indgå nærværende betingelser, og at du har behørigt bemyndiget din repræsentant til at forpligte dig til nærværende betingelser.

Overholdelse af loven

Du erklærer og garanterer, at du vil overholde alle love og bestemmelser, som er relevante for din brug af servicerne.

Dine ansvarsområder

Du er ansvarlig for din adfærd, indhold og kommunikation med andre, mens du benytter servicerne. Du skal overholde følgende krav, når servicerne benyttes:

 1. Du må ikke købe, benytte eller få adgang til servicerne med det formål at udvikle et konkurrerende produkt eller en konkurrerende service eller til nogle andre konkurrerende formål.
 2. Du må ikke misbruge vores servicer ved at påvirke den normale drift eller ved at forsøge at få adgang til dem ved brug af en metode, der er anderledes end de grænseflader og vejledninger, vi tilbyder.
 3. Du må ikke omgå eller forsøge at omgå nogle begrænsninger, som enuvo pålægger din konto (såsom at åbne en ny konto for at foretage en spørgeundersøgelse, som vi har lukket pga. manglende opfyldelse af betingelser).
 4. Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra enuvo, må du ikke undersøge, scanne eller afprøve sårbarheden ved noget som helst enuvo-system eller -netværk.
 5. Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra enuvo, må du ikke bruge nogen som helst form for manuelt eller automatiseret system eller software til at udtrække eller fjerne data fra websites eller andre grænseflader gennem hvilke vi stiller vores servicer til rådighed.
 6. Medmindre det er tilladt i henhold til gældende lov, må du ikke nægte andre adgang til servicerne eller foretage reverse engineering af dem eller forsøge på det.
 7. Du må ikke sende vira, malware and andre former for skadelig software eller links til sådan software gennem servicerne.
 8. Du må ikke deltage i grov eller umådeholdende anvendelse af servicerne, hvilket er anvendelse ud over gennemsnitlige anvendelsesmønstre, som på en ugunstig måde påvirker servicens hastighed, reaktion, stabilitet, tilgængelighed eller funktionalitet for andre brugere. enuvo vil bestræbe sig på at informere dig om eventuel grov eller umådeholden anvendelse for at at give dig mulighed for at reducere sådan anvendelse til et niveau, som er acceptabelt for enuvo.
 9. Du må ikke bruge servicerne til at krænke andres immaterielle ejendomsrettigheder eller til at begå en retsstridig aktivitet.
 10. Medmindre du har en skriftlig godkendelse fra enuvo, må du ikke videresælge eller udleje servicerne.
 11. Du må ikke registrere konti med ”bots” eller andre automatiserede metoder.

Suspension og ophør af service

Af dig

Du kan til hver en tid afbestille dit abonnement gennem din kontoadministrationsside. En sådan afbestilling vil resultere i deaktivering eller uarbejdsdygtighed af din konto og adgang til den samt sletningen af indhold, som du har indsamlet gennem brug af servicerne. Afbestillinger bekræftes straks, og du bliver ikke opkrævet igen for det pågældende abonnement, medmindre du købet et nyt. Hvis du afbestiller et abonnement i midten af en faktureringscyklus, modtager du ikke refusion for noget tidsrum, hvor du ikke benyttede det i den pågældende faktureringscyklus, medmindre du afbestiller abonnementet af en hvilken som helst af følgende årsager: (a) vi har i væsentlig grad tilsidesat nærværende betingelser, og det er ikke lykkes os at afhjælpe misligholdelsen inden for 30 dage efter at du skriftligt har informeret os; eller (b) en refusion påkræves iflg. lov.

Af enuvo

Derudover kan enuvo begrænse, suspendere eller afbestille dine servicer:

 1. hvis du undlader at overholde nærværende betingelser
 2. hvis du anvender servicerne på en måde, som giver os juridisk ansvar eller forstyrrer andres brug af servicerne, eller
 3. hvis vi indleder en undersøgelse vedrørende mistanke om forseelser af dig
 4. if we receive an illegitimate chargeback request from a payment provider for Services we have already delivered to you

Desuden, hvis vi begrænser, suspenderer eller afslutter de servicer, du modtager, vil vi bestræbe os på at give dig passende varsel og mulighed for at eksportere en kopi af dit indhold fra den pågældende service. Der kan imidlertid være tidsfølsomme situationer, hvor enuvo måske beslutter, at vi er nødsaget til at handle omgående uden varsel. enuvo vil bruge rimelige kommercielle anstrengelser på at indsnævre rækkevidden og varigheden af enhver begrænsning eller suspension iflg dette afsnit, som det er nødvendigt for at løse det problem, som forårsagede en sådan handling. enuvo har ikke pligt til at bevare dit indhold efter ophør af den relevante service.

Yderligere foranstaltninger

Hvis enuvo standser servicerne til dig, fordi du gentagne gange eller markant tilsidesætter nærværende betingelser, kan enuvo tage forholdsregler for at forhindre din yderligere anvendelse af servicerne, herunder blokering af din ip-adresse.

Ændringer og opdateringer

Ændringer til betingelserne

enuvo kan til hver en tid ændre nærværende betingelser af forskellige årsager, såsom for at afspejle ændringer i gældende lov eller opdateringer til servicer og for at behandle nye servicer eller funktionalitet. Den seneste version kan altid findes på enuvos website. Hvis en rettelse er væsentlig, som besluttet efter enuvos eget skøn, informerer enuvo dig via e-mail. Information om ændringer kan også blive lagt op på enuvos blog eller efter du har logget ind på din konto. Ændringer træder tidligst i kraft den dag, de bliver offentliggjort. For at visse ændringer kan træde i kraft, kræver den relevante lovgivning måske, at enuvo indhenter dit samtykke til sådanne ændringer, eller giver dig tilstrækkelig varsel om ændringerne. Hvis du ikke ønsker at acceptere nogen ændringer i betingelserne for en service, bør du standse brugen af den pågældende service, fordi når du fortsætter med at bruge servicerne, angiver du din villighed til at være underlagt de opdaterede betingelser.

Ændringer af servicer

enuvo ændrer og forbedrer konstant servicerne. enuvo kan til hver en tid ændre, revidere eller fjerne funktionalitet fra en service uden forudgående varsel. enuvo kan også efter eget skøn begrænse, suspendere eller indstille en service. Hvis enuvo indstiller en service, får du rimelig varsel for at give dig mulighed for at eksportere en kopi af dit indhold fra den pågældende service. Til hver en tid kan enuvo efter eget skøn fjerne indhold fra servicerne, selvom vi bestræber os på at informere dig, før vi gør det, hvis det påvirker dig væsentligt, og hvis det omstændighederne taget i betragtning er praktisk muligt.

Nedgraderinger

Nedgradering af din kontos abonnement kan medføre tab af indhold, funktioner, funktionalitet eller kapacitet på din konto.

Ansvarsfraskrivelse og ansvarsbegrænsninger

Ansvarsfraskrivelse

Selvom det er i enuvos interesse at levere alletiders oplevelse til dig, når du anvender servicerne, er der visse ting, som vi ikke lover om servicerne. Vi forsøger at holde vores online servicers oppe, men de kan fra tid til anden være utilgængelige af forskellige årsager. MEDMINDRE ANDET ER UDTRYKKELIGT ANGIVET I DISSE BETINGELSER OG i det omfang, gældende lovgivning tillader det, LEVERES DISSE SERVICER "SOM DE ER OG FOREFINDES", OG ENUVO FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER, DET VÆRE SIG UDTRYKKELIGE, STILTIENDE ELLER LOVPLIGTIGE, HERUNDER SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, OG IKKE-KRÆNKELSE AF RETTIGHEDER ELLER GARANTIER ANGÅENDE SERVICERNES TILGÆNGELIGHED, PÅLIDELIGHED ELLER NØJAGTIGHED.

Ophævelse af visse forpligtelser

I DET OMFANG DET ER MULIGT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, KAN ENUVO, DETS DATTERSELSKABER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE IKKE HOLDES ANSVARLIGE FOR (A) NOGET INDIREKTE TAB, FØLGESKADER, SÆRSKILT DOKUMENTERET TAB, HÆNDELIGE SKADER, PØNALT BEGRUNDEDE SKADER ELLER ANDRE SKADER, ELLER (B) BRUGSTAB, DATATAB, FORRETNINGSTAB, TAB AF INDTÆGTER ELLER TAB AF FORTJENESTE, (I HVERT TILFÆLDE UANSET OM DET ER DIREKTE ELLER INDIREKTE), DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SERVICERNE OG DISSE BETINGELSER, OG UANSET OM DET ER BASERET PÅ KONTRAKT, SKADEGØRENDE HANDLING, ANSVAR UDEN CULPA, ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI, SELV HVIS ENUVO ER BLEVET ADVISERET OM MUILGHEDEN FOR DISSE SKADER, OG SELV HVIS EN BEFØJELSE IKKE OPFYLDER SIT EGENTLIGE FORMÅL.

Ansvarsbegrænsning

I DET OMFANG GÆLDENDE LOVGIVNING OVERHOLDES, KAN ERSTATNINGEN FOR DET SAMLEDE ANSVAR FOR HVER AF ENUVO, DETS DATTERSELSKABER, ANSATTE, REPRÆSENTANTER, LEVERANDØRER OG LICENSGIVERE, DER OPSTÅR VED ELLER I FORBINDELSE MED SERVICERNE OG DISSE BETINGELSER, IKKE OVERSTIGE DEN LAVESTE VÆRDI AF FØLGENDE: (A) DE BELØB, SOM DU HAR BETALT TIL ENUVO FOR BRUG AF DEN SERVICE, SOM DET DREJER SIG OM, I LØBET AF 12 MÅNEDER FØR HÆNDELSEN, SOM MEDFØRTE ERSTATNINGEN; OG (B) 200,00 USD.

Forbrugere

Vi anerkender, at forbrugere har juridiske rettigheder iflg. lovgivningen i visse jurisdiktionsområder, som ikke kan tilsidesættes ved aftalebestemmelser eller frafaldes af forbrugerne. Hvis du er en sådan forbruger, begrænser intet i nærværende betingelser nogen af disse forbrugerrettigheder.

Virksomheder

Hvis du er en virksomhed, holder du enuvo, dets datterselskaber, repræsentanter og ansatte skadesløs fra og mod alle erstatningskrav, skader og omkostninger (inkl. forligsomkostninger og rimelig advokatsalær), der opstår ved et krav fra tredjepart angående eller i forbindelse med din eller dine slutbrugeres anvendelse af servicerne eller brud på nærværende betingelser, i det omfang sådanne erstatningskrav, skader og omkostninger var forårsaget af dig eller dine slutbrugere.

Udbyder

Din udbyder

Medmindre andet er fastsat i forbindelse med en bestemt service, leveres servicerne af, og din udbyder er, enuvo GmbH, Schweiz.

enuvo GmbH

For enhver service, som leveres af enuvo GmbH, er følgende bestemmelser gældende for enhver betingelse, der regulerer den pågældende service:

Andre betingelser

Hele aftalen

Nærværende betingelser (inkl. Yderligere betingelser) udgør hele aftalen mellem dig og enuvo, og den tilsidesætter alle tidligere eller samtidige aftaler, betingelser og vilkår, skriftlige eller mundtlige angående emnet. Alle betingelser og vilkår, som fremstår på en købsordre eller et lignende dokument, som er udstedt til dig, er ikke gældende for servicerne, tilsidesætter ikke og er ikke en del af nærværende betingelser og erklæres for ugyldige.

Fortolkning

Benyttelse af udtrykkene "inkluderer”, "inklusive”, "såsom” og lignende udtryk vil ikke være begrænset til, hvad der ellers kan være inkluderet.

Intet afkald

En parts manglende eller forsinkede håndhævelse af en forordning under disse betingelser er ikke et afkald på dets rettigheder til at gøre det senere.

Præcedens

I det omfang at der er nogen uoverensstemmelser, vil de yderligere betingelser være gældende over disse brugsbetingelser med hensyn til de servicer, som disse yderligere betingelser gør sig gældende for.

Adskillelighed

Hvis nogen forordning i disse betingelser fastslås at være uden retskraft af en kompetent domstol, vil den pågældende forordning blive opløst, og resten af betingelserne vil forblive i fuld kraft.