Indledning

enuvo Ltd liab. Co - efterfølgende kaldet "enuvo“- driver tjenesten "Online Undersøgelse" (hhv. Enquêtes Maken, KyselyNetti, Online Anketler, Online Encuesta, Online Pesquisa, Online Undersøkelse, Sondage Online, Sondaggio Online, Umfrage Online, WebbEnkäter, eSurvey Creator). Online Undersøgelse er en webbaseret tjeneste, der tilbyder kunden af Online Undersøgelse – efterfølgende kaldet "kunde" - at udarbejde, gennemføre og analysere internetbaserede online spørgeundersøgelser.

Genstand for betingelserne

enuvo tilvejebringer udelukkende sin tjeneste på basis af de generelle handelsbetingelser – uanset om den er gratis eller ej. Andre generelle eller særlige handelsbetingelser fra enuvo eller fra kunden gør sig ikke gældende.

Kontraktbegyndelse og - forudsætninger

Benyttelse af denne tjeneste forudsætter en tilmelding hos Online Undersøgelse. enuvo forbeholder sig ret til i enkelte tilfælde at afslå indgåelse af en kontrakt. De af kunden opgivne personlige oplysninger skal være rigtige.

Ydelsesbeskrivelse

Kunden har ret til at bruge denne tjeneste inden for rammerne af de til enhver tid eksisterende tekniske og erhvervsmæssige muligheder. Tjenestens udformning, opbygning og omfang, særligt den indholdsmæssige og visuelle præsentation, ligger udelukkende hos enuvo. Kunden har intet krav på at få indflydelse på dette, med mindre anden aftale foreligger. enuvo er berettiget til at signere hjemmesiden samt spørgeskemaer oprettet herover med andre henvisninger og reklamer. En udskiftning/fjernelse af disse er kun muligt gennem en individuel aftale.

Brugerens juridiske forpligtelser

 1. Kunden må ikke gøre sin konto tilgængelig for tredje part.
 2. Kunden skal opbevare adgangsdata og det personlige password utilgængeligt for og beskyttet mod tredjepart.
 3. Kunden skal, af sikkerhedsmæssige årsager, ændre sit password med jævne mellemrum Ændring af password kan foretages online når som helst. Hvis kunden har mistanke om, at tredjepart har fået kendskab til passwordet, skal han omgående ændre dette.
 4. Såfremt enuvo har begrundet mistanke om, at kundens adgang uberettiget bliver benyttet af tredjepart, har enuvo ret til at spærre adgangen. Kunden får i dette tilfælde nye adgangsdata fra enuvo.
 5. Tredjepart jævnfør afsnit (1) - (4) er for kunder, som er juridiske personer eller offentlige institutioner, ikke medarbejdere. Dog skal kunden i dette tilfælde være opmærksom på, at medarbejderne med kendskab til adgangsdata, er dem, der har brug for disse til udførelse af opgaver for kunden.
 6. Kunden må kun bruge denne tjeneste til formålet - gennemførelse af rundspørger - og må ikke bruge den på anden og utilsigtet vis. Han må især ikke misbruge denne tjeneste til fx udsendelse af reklame e-mails (spamming) eller junk mails.
 7. Kunden forpligter sig til ikke at offentliggøre indhold, som kan virke anstødeligt på offentligheden og er imod skik og brug. Han forpligter sig særligt til ikke at udfærdige seksuelt anstødeligt, racistisk, ekstremt og menneskeforagtende indhold.
 8. Kunden skal øjeblikkeligt meddele alle ændringer af data relevant for enuvo, så som adresse, fuldmagter og lignende.
 9. Såfremt kunden forbryder sig mod sine forpligtelser, har enuvo ret til, at fjerne kundens indhold fra nettet uden forvarsel.
 10. Kunden skal sørge for, at infrastrukturen for denne service ikke bliver overbelastet grundet overdreven brug. Overdreven brug vil som regel sige, at kundens spørgeskemaer bliver hentet mere end 3.000 gange om dagen. I et sådant tilfælde skal der indhentes et særligt tilbud hos udbyderen (enuvo).

Opsigelse

 1. Den korrekte opsigelse sker skriftligt - pr. e-mail, fax eller brev - eller foretages direkte over Online Undersøgelse.
 2. Begge parter bibeholder retten til ekstraordinær opsigelse. enuvo har i alle tilfælde en ekstraordinær opsigelsesret, såfremt kunden forbryder sig mod disse betingelser hhv. andre af enuvos benyttelsesbestemmelser.
 3. enuvo har til enhver tid ret til at indstille tjenester for hvilke kunden ikke betaler uden overholdelse af en frist, eller at tilbyde tjenesten mod betaling.

Sletning af spørgeskemaer, adresser, undersøgelsesresultater etc.

30 dage efter gennemførelsen af en rundspørge påbeholder enuvo sig retten til uden forudgående varsel, uigenkaldeligt at slette alle kundens indsamlede data for den pågældende rundspørge (spørgeskemaer, respondenter samt undersøgelsesresultater).

Tilgængelighed, datasikkerhed og support

 1. enuvo stiller principielt denne tjeneste til rådighed uden afbrydelser. Dog kan enuvo ikke garantere, at tjenesten altid er til rådighed, og at den fungerer uden begrænsninger. Ligeledes kan det ikke udelukkes, at der kan opstå funktionsforstyrrelser og indskrænkninger af grunde, som befinder sig uden for enuvos indflydelse, fx world wide web (www) tilgængelighed, eller hvis årsagen findes hos tredjeparts hosting.
 2. Afbrydelser som enuvo ikke er skyld i, så som afbrydelser pga. vedligeholdelsesarbejder etc. giver ikke kunden ret til opsigelse og krav om skadeserstatning.
 3. enuvo sikrer sine data en gang per nat. enuvo gør opmærksom på, at der selv ved korrekt datasikring, kan ske tab af data. Kunden er derfor forpligtet til selv at sikre de af ham udarbejdede spørgeskemaer, adressefortegnelser og rundspørgeresultater gennem regelmæssige downloads med faste tidsmæssige intervaller.
 4. Denne tjeneste omfatter ikke support, da den er selvforklarende og påvirkes af en kontekst følsom online-hjælp.

Garanti

 1. enuvo giver i kontraktperioden garanti for, at den tjeneste, enuvo stiller til rådighed, kan udføre de aftalte funktioner. Forudsætningen for garantien er dog anvendelse i overenstemmelse med kontrakten.
 2. Optræder der reproducerbare fejl inden for garantifristen, så skal kunden øjeblikkeligt informere enuvo om de konstaterede mangler og her nøjagtigt beskrive disse - enuvo vil så udbedre disse fejl. Kunden skal på forlangende fra enuvo stille de af ham indføjede data til rådighed - som har ført til fejlen, og kunden skal i nødvendigt omfang og uden vederlag, medvirke til fejlanalyse og udbedring af fejlene. enuvo bestemmer selv hvordan udbedringen af fejlen gennemføres.
 3. Kontraktpartnerne er enige om, at det teknisk ikke er muligt at fremstille software, som er fejlfrit under alle anvendelser. Kunden har ikke krav på, at denne tjeneste fungerer med alle browsere og operativsystemer.
 4. Kundernes krav om fejludbedring er udelukket i tilfælde, hvor fejlen ikke er reproducerbar eller ikke kan påvises ved hjælp af computer output. Garantien bortfalder desuden i tilfælde, hvor årsagen til en bestemt fejl ikke kan påvises at ligge hos enuvo. Ubetydelige mangler, som ikke har indflydelse på eller ikke har væsentlig indflydelse på brugen af denne service, behøver enuvo ikke at udbedre. Sådanne mangler berettiger endvidere ikke til en mindre betaling eller til at fratræde kontrakten.
 5. I tilfælde af, at der overfor enuvo gøres krav på garanti eller ansvar, skal kundens medskyld i rimeligt omfang tages med i betragtning, særligt ved utilstrækkelige fejlmeldinger eller utilstrækkelig datasikring.

Ansvar

 1. Kunden er forpligtet til øjeblikkeligt at gøre enuvo skriftligt opmærksom på skader og tab, som enuvo stilles til ansvar for, eller lade enuvo bedømme disse.
 2. enuvo hæfter kun for genskabelse af data, hvis enuvo har forårsaget tabet igennem grov uagtsomhed eller forsætlighed, og hvis disse data kan rekonstrueres ud fra datamateriale med en rimelig indsats. Yderligere skadeerstatningskrav fra kunden er udelukket. Det samme gælder i tilfælde, hvor der er opstået fejlresultater pga. tekniske problemer.
 3. enuvo har ikke noget ansvar for, om det af kunden udarbejdede spørgeskema indfrir kundens ønskede formål. Endvidere står enuvo ikke til ansvar for, om rundspørgen indbringer det ønskede resultat hhv. giver det ønskede antal deltagere.

Anvendelsesgebyr

For tiden er anvendelse af denne service gratis med undtagelse af andre særlige aftaler. enuvo forbeholder sig retten til, til enhver tid at ændre servicebeskrivelsen, prislisten, betingelserne, samt evt. eksisterende bestemmelser.

Retsgyldighed

Kunden alene er ansvarlig for, at de af ham udarbejdede spørgeskemaer og hele indholdet er juridisk lovligt. Kunden påtager sig ved anvendelse af billede, lyd eller filmoptagelser (medier) samt andre dokumenter og materialer ansvaret for overholdelse af de lovmæssige forskrifter, særligt skal nævnes databeskyttelse, ophavsret, konkurrenceret og copy-right. enuvo ser sig fritaget for evt. skadeserstatningskrav pga. af overtrædelse af disse foreskrifter, såfremt enuvo ikke er skyldig heri.

Generelt

Kunden kan kun fratræde de i denne kontrakt indgåede betingelser med skriftligt samtykke fra enuvo. enuvo er berettiget til at benytte sig af tredjepart til opfyldelse af sine forpligtelser.

Værneting og betalingssted er, hvis loven tillader det, Zürich. Schweizisk ret gælder for alle de regulerede retsforhold beskrevet i disse betingelser.

Zürich, den 11.07.2017